โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

ที่ ห้องเรียน ตารางสอน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
7 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
8 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
9 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
13 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
14 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
16 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3