โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

สถิติการมาเรียนวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566

ที่ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
มาเรียน

ขาดเรียน

ลาป่วย

ลากิจ

กิจกรรม

มาสาย

ไม่ทราบสาเหตุ
สถานะ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
(08:12:58 น.)
14 21 35 34100000
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
(08:16:31 น.)
22 14 36 30600000
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
( น.)
17 20 37 0000000
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
(11:10:42 น.)
20 14 34 32200000
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
( น.)
19 18 37 0000000
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
(08:14:06 น.)
20 15 35 31200020
7 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
( น.)
11 29 40 0000000
8 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
( น.)
14 14 28 0000000
9 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
(08:22:26 น.)
22 0 22 14000080
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
( น.)
3 5 8 0000000
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
( น.)
6 30 36 0000000
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
(08:19:11 น.)
13 9 22 20020000
13 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
( น.)
14 5 19 0000000
14 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
(08:19:45 น.)
5 23 28 27000001
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
( น.)
11 15 26 0000000
16 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
( น.)
14 14 28 0000000
รวม 225 246 471 18811200101
ยืนยันแล้ว ยังไม่ยืนยัน จำนวนนักเรียนมาเรียน จำนวนนักเรียนไม่มาเรียน
7 ห้อง (43.75%) 9 ห้อง (56.25%) 188 คน (39.92%) 24 คน (5.10%)