โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 4 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 0 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 2 0 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 0 2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ 0 4 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 1 2 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
รวม 9 25 34