โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รายงานการสอน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

ที่ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 14 21 35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 22 14 36
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 20 37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 20 14 34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 18 37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 20 15 35
7 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 11 29 40
8 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 14 14 28
9 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 22 0 22
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 3 5 8
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 6 30 36
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 13 9 22
13 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 14 5 19
14 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 5 23 28
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 11 15 26
16 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 14 14 28
รวม 225 246 471