โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ผลการบันทึกการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คาบชื่อครูผู้สอนรหัสวิชารายวิชาเนื้อหาภาระงานขาดเรียนปัญหาที่พบภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คาบชื่อครูผู้สอนรหัสวิชารายวิชาเนื้อหาภาระงานขาดเรียนปัญหาที่พบภาพ